Skip to content

Акт це службовий документ

Скачать акт це службовий документ PDF

Можливе складання акта й однією, акт спеціально вповноваженою особою. Службовими називають документи, які складаються від імені підприємства або установи, підписані повноважними представниками. Акт - службовий документ, який засвідчує документ проведення перевірки, документує виявлені порушення, що призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання та/або податкового кредиту, бюджетного відшкодування суб'єктами господарювання при акт податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на орган ДПС.

Ці документи службовий бути короткими, послідовними, в них має бути присутня точність викладу фактів і прийнятих рішень. В акт включаються тільки ті факти, що встановлені особами, які його напечатать бланк благодарность. Пояснювальна записка - це службовий документ, в якому пояснюється зміст окремих положень основного документа чи причини якихось подій, службовий, провин». Матеріальна складова документа — це його фізична сутність, форма документа, що забезпечує його здатність зберігати і передавати інформацію в просторі і часі.

Доповідна записка- це службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, певні події, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора, про виконання окремих завдань, службових доручень тощо. Доповідні записки поділяють на внутрішні та зовнішні.  Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

Акти бувають законодавчі та адміністративні. Вони можуть мати різне призначення. Акт - це службовий документ, який посвідчує якийсь факт і складається в присутності свідків або на підставі обстеження. Можливе складання акта й однією, але спеціально вповноваженою особою. Акти складаються за результатами ревізій, при прийманні-здаванні справ, випробовуваннях нових виробів та зразків та ін.

Це документ, що пояснює зміст окремих положень іншого документа (проекту, плану, звіту) або пояснює причини будь-яких подій, фактів, дій працівників та який складається на вимогу керівництва.

Як і доповідні записки, пояснювальні записки можуть бути внутрішніми та зовнішніми.  Акт — документ, що складений однією або декількома особами та підтверджує деякі встановлені факти та події.  Службовий лист візує працівник, який створив документ, керівник структурного підрозділу, у якому він створений, у разі необхідності — керівники зацікавлених структурних підрозділів, а також заступник керівника підприємства згідно з функціональними обов’язками (якщо лист підписує керівник підприємства).

Наказ — це правовий акт, розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.Накази видаються на основі та для виконання законів, постанов і розпоряджень уряду, наказів і директивних вказівок вищестоящих органів влади.  Акт — документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує встановлені факти, події.У ряді випадків складання актів регламентується спеціальними правовими нормами.

Виділяють кілька видів актів.  Факс — це службовий документ, який отримують за допомогою спеціального апарата (телефакс) телефонними каналами зв’язку. У рефераті подано відомості про таку довідково-інформаційну документацію як протокол, акт та довідка.

Акт - це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають у разі приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, при нещасних випадках, коли здають об'єкти. Акти - це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій.

Вони оформлюються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства. Текст акта мусить мати дві частини: вступну і констатуючу. У вступній частині вказують п. Під письмовою формою акта розуміється насамперед його найменування, а також реквізити, що вказують, з якого питання, ким, коли прийнятий акт, місце його прийняття.

Іноді передбачаються реквізити, що виражають вимоги до його змісту (наприклад, реквізити постанови по справі про адміністративне правопорушення - ст.

КоАП РФ).  Однак це питання потребує вивчення. Зі значною часткою впевненості можна назвати угодою договір простого товариства, але воно не є юридичною особою. В системі правових актів важливе місце займають локальні правові акти.

Документ - це. Засіб закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумову діяльність людини. Існує також інше визначення терміну: Документ (ЗУ «Про інформацію») — матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.  Матеріальна складова документа — це його фізична сутність, форма документа, що забезпечує його здатність зберігати і передавати інформацію в просторі і часі.

Матеріальну складову документа визначає носій інформації це матеріальний об'єкт, навмисно створений людиною, посередництвом якого можна зберігати і передавати інформацію.

fb2, EPUB, doc, djvu