Skip to content

Вольова регуляція поведінки вольовий акт

Скачать вольова регуляція поведінки вольовий акт fb2

Тема Вольова активність особистості. Вольовий вольової регуляції поведінки у дітей пов'язано з їх загальним інтелектуальним розвитком, з появою мотиваційної й особистісної рефлексій. Прикладами таких вольова актів може бути поведінка працівника по врятуванню людей в екстремальних умовах, самопожертва при захисті товариша від поведінки злочинця. У цій непростій справі людині допоможе акт воля і вольова регуляція поведінки.

Характерними його особливостями є зниження загальної активності, психічна регуляція, вагання там, де необхідність дій очевидна.

Вольова регуляція поведінки. Розвиток та виховання вольової активності людини. Класифікація вольових якостей особистості. Поняття про волю, функції волі.

Вольова регуляція поведінки. Тема   Вольова регуляція завжди починається з інтелектуального акту, з усвідомлення проблемної ситуації. Рефлексія та аналіз проблемної ситуації вимагає "вмикання" вольових актів — це "моменти руху" діяльності. В моменти "пуску" і "зупинки" вольового регулювання роль інтелекту найбільш виражена. З історії психології відомо, що поняття "воля" було введене як пояснювальне щодо зародження дії, яка ґрунтується не тільки на бажаннях людини, а й на розумовому рішенні про її здійснення.

Вольовий акт та його структура. Вольова дія може реалізуватись в простих і складних формах. У простому вольовому акті спонукання до дії спрямоване на більш чи менш усвідомлену мету, може безпосередньо переходити у дію.

Простий вольовий акт має дві фази  Вольова регуляція поведінки Функцією вольової регуляції є підвищення ефективності відповідної діяльності, а вольова дія постає як свідома, цілеспрямована дія людини щодо подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод за допомогою вольових зусиль. На особистісному рівні воля виявляється в таких властивостях, як сила волі, енергійність, наполегливість, витримка тощо.

їх можна розглядати як первинні, або базові, вольові якості особистості. Воля - свідома саморегуляція поведінки, навмисна мобілізація поведінкової активності для досягнення цілей, усвідомлюваних суб'єктом як необхідність і можливість.Це здатність людини до самодетермі. Вольова регуляція поведінки.

Поведінка людини – це набір звичок тим чи іншим чином реагувати на сформовану ситуацію. При бажанні можна скорегувати свою поведінку, змінивши звичну манеру сприймати обставини. У цій непростій справі людині допоможе його воля і вольова регуляція поведінки. Остання являє собою свідоме регулювання діяльності, що змушує людину долати внутрішні і зовнішні перешкоди. Воля – це один з важливих компонентів нашої психіки, нерозривно пов'язаної з пізнавальними й емоційними процесами.

На чому заснована здатність до вольової регуляції поведінки? Умови вольового регулювання поведінки. Воля спонукає особистість до свідомої активності, цілеспрямованої і планомірної поведінки.  Простий вольовий акт має дві фази: 1) виникнення спонукання та усвідомлення мети; 2) досягнення мети.

Складну вольову дію характеризує опосередкований свідомий процес: дії передує врахування її наслідків, усвідомлення її мотивів, прийняття рішення, виникнення намірів її здійснення, планування. У складній вольовій дії можна виділити чотири основні фази: 1) виникнення спонукання та попередня постановка мети; 2) стадія обмірковування і боротьба мотивів; 3) прийняття рішення; 4) виконання. Вольову регуляцію поведінки, всі фази складної вольової дії пов'язують з особливим емоційним станом, який визначають як вольове зусилля.

Вольове зусилля пронизує всі фази вольового акту: усвідомлення мети, оформлення бажань, вибір мотиву, плану та способів виконання дії. Виникає вольове зусилля щоразу як стан емоційного напруження, пов'язаний із зовнішніми чи внутрішніми труднощами. Звільнитися від нього можна лише або відмовившись від подолання перешкод, а отже, від мети, або ж подолавши їх шляхом вольового зусилля.

Вольовий акт пов'язаний з його подоланням. Попередньо, однак, необхідно усвідомити, осмислити суть виниклої проблеми. Включення волі до складу діяльності починається з постановки людиною перед собою питання: "Що сталося?" Уже сам по собі характер даного питання свідчить про те, що воля тісним чином пов'язана з усвідомленням дії, ходу діяльності та ситуації.  При вольової регуляції поведінки, породженої актуальними потребами, між цими потребами і свідомістю людини складаються особливі відносини.

С.Л. Рубінштейн охарактеризував їх так: "Воля у власному розумінні виникає тоді, коли людина виявляється здатним до рефлексії своїх потягів, може так чи інакше поставитися до них.

Вольові процеси і вольові стани визначають вольову поведінку людини. Стійка їх повторюваність зумовлює становлення в особистості вольових якостей.

Безвіллябільшою чи меншою мірою виявляється в різних фізичних і розумових діях. Характерними його особливостями є зниження загальної активності, психічна млявість, вагання там, де необхідність дій очевидна.  Але i вольова регуляцiя має свою «ахiллесову п'яту» - надмiрна вольова напруга може призвести до зриву вищої нервової дiяльностi.

ВОЛЬОВЕ ЗУСИЛЛЯ. Це форма емоційного стресу, яка мобілізує внутрішні ресурси людини (пам’ять, мислення, уяву тощо), створює додаткові мотиви до дії, які відсутні або недостатні.

PDF, rtf, doc, fb2